Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Onze gegevens

 • Handelsnaam: De Zoenebloem
 • Ondernemingsvorm: eenmanszaak
 • Adres: De schiervellaan 3, 3650 Rotem
 • E-mailadres: tine@dezoenebloem.be
 • Bankrekening: BE33736070109846
 • Ondernemingsnummer: 0818.004.760
 • Btw-identificatienummer: btw-plichtig

Artikel 2 – Wanneer van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en verkoop door De Zoenebloem en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en onze klanten.
 2. De overeenkomst gaat in op het moment dat je van ons een bevestigingsmail van je bestelling ontvangt.

Artikel 3 – Duidelijk en goed geïnformeerd

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt De Zoenebloem de tekst van zijn algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Deze voorwaarden staan immers op een aparte webpagina die via de voettekst van overal toegankelijk is op onze site. Bovendien tonen we je net voor het plaatsen van je bestelling deze tekst: “Door je bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden”. Na betaling van je bestelling krijg je van ons een bevestigingsmail met nogmaals deze voorwaarden in de bijlage. Uiterlijk bij de levering van je bestelling krijg je van ons nog volgende informatie: het vestigingsadres waar je met klachten terecht kan, de voorwaarden en modaliteiten van het herroepingsrecht mocht je willen afzien van je aankoop (een modelformulier staat onderaan dit document), de prijs (al onze prijzen zijn btw inbegrepen), verzendingskosten, betalingswijze en details van de levering van je bestelling.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Al onze producten worden in de webwinkel volledig en nauwkeurig omschreven. Hierdoor is het voor de klant makkelijk om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken. De gebruikte afbeeldingen geven een beeld van de aangeboden producten. De boeketten worden bij bestelling gemaakt met de dan ter beschikking zijnde bloemen. De kleuren van het boeket kunnen afwijken van de foto’s.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons als ondernemer niet.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt (bijvoorbeeld in geval van promoties), wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Deze bepalingen gelden zowel voor onze producten als onze diensten.

Artikel 5 – Veiligheid en betrouwbaarheid

 1. Wij zorgen voor een veilige webomgeving en treffen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat je data elektronisch zo veilig mogelijk worden overgedragen.
 2. Op onze beurt gaan we ervan uit dat onze klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen wanneer ze bij ons een bestelling plaatsen. In geval van gerechtvaardigde twijfel (bijvoorbeeld omdat in het verleden bestellingen niet betaald werden), behouden wij ons het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Prijs

 • Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
 • Bij de start van een nieuw seizoen kan er uiteraard wel een nieuwe prijs van kracht zijn.

Artikel 7 – Levering

 1. Wij doen onze uiterste best om elke bestelling zo zorgvuldig en zo spoedig mogelijk te verwerken. Wettelijk bedraagt de levertermijn 30 dagen. In de praktijk streven we naar een zo snelle mogelijke levering. Als de wettelijke levertermijn van 30 dagen verstreken is zonder dat je je bestelling hebt ontvangen, kan je deze kosteloos annuleren.
 2. Onze leverregio beperkt zich voorlopig tot 3650 Rotem, 3600 Genk, 3650 Maaseik
 3. Bij de bestelling geeft de klant aan voor welk type levering hij/zij kiest.

Artikel 8 – Betaling

 1. Elke bestelling die je bij ons plaatst, heeft een betalingsverplichting.
 2. Bestellingen die door ons opgestuurd moeten worden, kan je meteen elektronisch betalen. Via bankoverschrijving op onze rekening is mogelijk. In dat

geval wordt de bestelling door ons verzonden nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is verschenen.

 1. Bestellingen die je op de plukweide De zoenebloem afhaalt, betaal je contant.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens terstond aan ons te melden.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Hoewel De Zoenebloem alles in het werk stelt om alleen uiterst kwaliteitsvolle producten aan te bieden en deze probeert zo nauwkeurig mogelijk op de website te beschrijven, is het altijd mogelijk dat je na ontvangst van je bestelling alsnog wil afzien van je aankoop. Daartoe dient het herroepingsrecht.
 2. Gedurende een bedenktijd van 14 dagen heb je als klant het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden. Deze periode van 14 dagen gaat in op de dag nadat het product op het verzendadres werd afgeleverd. Als de bestelling in stukjes op verschillende dagen geleverd werd, geldt de dag nadat het laatste product werd afgeleverd. Wanneer het gaat om een overeenkomst voor regelmatige levering (zoals een plukbon), geldt de dag nadat het eerste product werd afgeleverd.
 3. Tijdens de bedenktijd verbindt de klant zich ertoe zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt is dat de klant het product slechts hanteert en inspecteert zoals dat in een winkel zou gebeuren. Daarom vallen enkel producten die ongebruikt en in hun originele verpakking worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.
 4. In geval van herroeping kennen we graag de reden daarvoor, maar wettelijk gezien ben je niet verplicht om ons een reden te geven.
 5. Wie gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht meldt dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier hieronder. Vervolgens stuur je ons het product ongeopend, in originele staat en verpakking zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen de 14 dagen na je melding van herroeping. De kosten voor het terugzenden en het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht liggen bij de klant.
 6. Nadat het product door De zoenebloem in goede orde werd ontvangen, krijg je van ons de aankoopsom terugbetaald, inclusief eventueel door ons aangerekende leveringskosten.
 7. Volgende producten worden uitgesloten van herroepingsrecht: gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld een product met gepersonaliseerde opdruk), producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (onze boeketten), verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10 – Garantie

 1. Alle bestellingen bij De zoenebloem genieten een wettelijke garantie. Die bepaalt dat een product in goede staat moet zijn. Als dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij een gebarsten vaas) heb je recht op reparatie, vervanging of

terugbetaling. Dien hiervoor een klacht in zoals beschreven in het artikel hieronder.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Ben je niet tevreden over De zoenebloem en wil je dit melden, gebruik dan het contactformulier op onze website. Probeer zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven waarom je niet tevreden bent en doe dit binnen een redelijke termijn van 14 dagen.
 2. Op onze beurt zullen we je klacht binnen eenzelfde termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoorden met een bericht van ontvangst en aanduiding van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Wij proberen klachten steeds op een positieve manier en in onderling overleg tot ieders tevredenheid op te lossen. Wettelijk is hiervoor een maximale termijn van 4 weken voorzien. Daarna is er officieel sprake van een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Artikel 12 – Wijzigingen

 1. De algemene voorwaarden zoals ze hierboven beschreven staan, gelden vanaf het moment van publicatie tot een aangepaste versie op onze website wordt gepubliceerd.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: De Zoenebloem, De schiervellaan 3, 3650 Rotem

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Reden voor herroeping: (vrijblijvend in te vullen)